KPSS HAZIRLIK GELİŞİM PSKOLOJİSİ TESTİ VE CEVAP ANAHTARI – 2


Gelişim Psikolojisi Testi-2

1.Herhangi bir insanın bildikleri ile yeni karşılaştığı bir durum mu veya hep bir olayı açıklamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

a- düzenleme            b- özümleme

c-örgütleme              d- dengeleme

e- uyum sağlamak
2. piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemde görülen özelliklerden biri olduğu söylenemez?

a- mantıklı düşünmeye başlar

b- özelden özele akıl yürütme yeteneğini kazanma

c- paralel oyun başlama

d- kalıp yargılar geliştirme yeteneği kazanma

e- canlı cansız varlıkları birbirinden ayıran ama

  1. piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıda verilmiş olanların hangisi soyut işlemler döneminde görülen özelliklerden birisi değildir?

a- hipotetik koşullara göre düşünce geliştirme

b-birleştirici düşünme gösterme

c- sayısal ilişkiler hızla gelişmesi

d- hipotezler kurabilme yeteneği kazanma

e -değişkenleri birleştirip ayırabilme yeteneği elde etme
4.  piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre birey kişilerin sürekliliğini hangi dönemde kazanmaktadır?

a- işlem öncesi dönem             b- soyut işlemler dönemi

c-duyusal motor dönemi         d- somut işlemler dönemi

e-oral dönem

  1. Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi vygotsky’nin bilişsel gelişime ilişkin görüşlerinden biri değildir?

a- öğrenmelerin kaynağı sosyal çevredir

b- yetişkinlerin görevi çocuğun içsel denetimini sağlamaktır

c-bilişsel gelişimde dil önemli bir anahtardır

d- yeni öğrenmeler eski öğrenmelerle ile ilişkili olmalıdır

e -öğrenmede çocuklar bağımsız olmalıdır

  1. Bir bebeğin çeşitli sesleri bilinçsizce çıkardığı ve ihtiyaçlar için ağladığı evreyi aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

a- gramer süreci evresi               b- agulama babıldama evresi

c-heceleme evresi                       d- tek sözcük evresi

e -kelime çıkarma evresi

  1. Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi dil gelişim dönemlerinden tek sözcük evresinin özelliklerinden birisi olamaz?

a- bu evre yaklaşık 12- 18 aylar arasını kapsar

b- bu evrede çocuklar çevreyi keşfetmeye çalışırlar

c- dil gelişimi açısından kritik evrelerivardır.  

d- bu evrede çocuğun dağarcığında yaklaşık bin sözcük mevcuttur

e- özel sesleri tek bir sözcükle birleştirirler

  1. Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi piaget’in ahlak gelişiminde dışsal kurallara bağlılık döneminin özellikleri arasında yer almaz?

a-kuralları kabul ederler

b-davranışın gerisindeki neden dikkate alınmaz

c- kuralların değiştirilebileceğini inanırlar

d- kuralları izlemede tutarsızlık gösterirler

e-otoriteye uyum söz konusudur

9. Aşağıdaki seçeneklerin verilmiş olanların hangisinde Kohlberg’in ahlki dönem kurmın da geleneksel düzeyde yer alan bireyin davranış özelliklerinden birisi olamaz? a-kanunların demokratik olarak değiştirilebileceğini inanırlar

b- kanunlara uymayanlar onaylamazlar

c- akran grupları ile işbirliği içerisindedirler

d- kendisinden beklenen davranışını gösterir

e- başkalarını mutlu etmeye çalışır

  1. bir bireyin genel olarak güvenli ,güvensiz ,iyimser ,karamsar ,girişken ,çekingen gibi özelliklerle tanımlanması bireyin hangi yönü hakkında bize daha çok bilgi vermektedir?

a- benlik saygısı        b- mizaç

c- karakter                d- kişilik
e-benlik kavramı

 

 

cevap anahtarı aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

1 b 2 a 3 c 4 a 5 e 6 b 7 d 8 c 9 a 10 d

 

www.guzelbil.com

admin hakkında 28032 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.