Pedofili ya da sübyancılık nedir,Pedofili nasıl anlaşılır,Pedofilinin tedavisi var mı?


Pedofili ya da sübyancılık nedir,Pedofili nasıl anlaşılır,Pedofilinin tedavisi var mı?

Pedofili ya da sübyancılık, erişkin bir kimsenin buluğ evveli çocukları ya da erişkinliğe yeni girmişleri cinsel yönden çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına namacıyla olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip şahıslara pedofil ya da sübyancı denir.

Pedofili ya da sübyancılık nedir,Pedofili nasıl anlaşılır,Pedofilinin tedavisi var mı?PEDOFİLİLİ TANINIR MI?
Birçok insan; pedofilleri, çirkin, yaşlı, izbe yerlerde saklanan ve sokaklardan geride bıraktığımız çocukları seyreden adamlar olarak düşünür. Fakat acı gerçek şu ki; pedofiller, birtakım durumlarda komşularımız, birtakım durumlarda itimatdiğimiz dostlarımız, birtakım durumlarda bir din adamı, birtakım durumlarda çocuk bakıcıları, öğretmenler, doktorlar, politikacılar, cemaat liderleri ve hem de aile bireyleri olabiliyor. Yeni çıkarılan cinsel suçlu açıklama yasaları, mahkum olmuş cinsel failleri takip eden kuruluşlar, internet siteleri ve bilhassa de pedagoji ile alakalı oluşturulan daha çok incelemeler ile pedofili tarifi gündelik yaşamımızdaki konumunu büyütüyor. Fakat ne var ki; toplumun bir kesiminin çabalarına karşın çocuklar, cinsel istismarcılara karşı hâlâ savunmasız haldeler. Hatta daha da kötüsü, son vakitlarda meydana çıkan yeni tartışmalar çocuk istismarcılarının elini güçlendirmeye de devam ediyor. Pedofiliye yönelik dikkatin artmasıyla, pek çok insanın aklına da hastalığa nelerin sebep bulunduğu, bu halin karakteristikleri ve istismarcılara ne tür bir tedavinin uygulanabileceği gibi sorular geliyor.

Peki pedofili nedir? İnsanlar pedofili olmayı seçerler mi yoksa bu şekilde mi doğarlar?

Pedofili: The American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV); pedofiliyi; en az altı ay vakitsince yineleyen cinsel fanteziler, dürtüleyici istekler ya da bir çocukla cinsel iletişimi sahibi olan davranışlar olarak tanımlıyor. Çoğu olayda, pedofili, en az 16 yaşında ve çocuktan en az 5 yaş büyük olmayı içerir. Pedofil bireyler, kendilerinden ufak çocuklara dair cinsel istismar dürtüsünü barındırırlar.

Pedofillerin Sınıflandırılması: Pedofil bireyler, detaylı şekillerde sınıflandırılabilir. Pedofili, şahsa özgü ya da şahsa özgü olmayan biçimde karakterize edilebilir. Bireye özgü pedofiller yalnızca çocuklara ilgi duyarlar. Bu şahıslar, ergenliğine girmemiş çocuklara ilgi göstermezler ve bu istek, çocukların yokluğunda da uzun vakit devam eder. Bireye özgü olmayan pedofiller ise hem erişkinlere hem de çocuklara ilgi duyarlar. Erkek pedofillerin büyük çoğunluğu, çocuklarla homoseksüel ya da biseksüel bir cinsel temas arzusundadır, yani bu şahıslar yalnızca erkek çocuklara ya da hem erkek hem de kız çocuklara ilgi gösterebilirler 1. Birçok insan, pedofil bireylerin yalnızca erkekler bulunduğunu düşünür. Fakat, pedofiliye dair olay analizleri kadın pedofillerin de bulunduğunu meydana koyuyor. Her ne kadar bu hal seyrek görülse de, pedofili tarifina ideal düşen kadınlar da erkekler ile benzer mental sapmalar gösteriyor. Fakat, erkek ve kadın pedofiller arasında birtakım değişiklikler da söz konusudur. Pedofili eğilimi gösteren kadınlar genelde psikiyatrik hastalıklar ya da madde bağımlılığı sorunları yaşam sürdüren bireylerden oluşur. Bununla beraber, erkeklerle karşılaştırıldığında, kadınların çocuklara dair cinsel istismarı görece daha çokdır.

Pedofilinin Nedenleri Nelerdir? Pedofilinin etiyolojisi (sebep bilgisi) hem biyolojik hem de bölgesel etkenlere bağlanabilir. Vaka çalışmaları serebral yani beyindeki fonksiyonsizlikler, pedofili amacıyla bir katkı ya da baskın etken olabileceğine işaret ediyor 2. Kendini denetim etmede yaşanan sorunlar, aşırı dürtü ve bilişsel sapmalar birer numune olarak gösterilebilir. Birçok ekspertize göre, cinsel seçimleri belirleyen hastalıklar, insan gelişimi amacıyla kritik bir proses olan çocukluk deneyimlerinden kaynaklanır3. Pek çok olayda da, cinsel istismarcıların, çocukluklarında yaşam sürdürdükleri travmatik deneyimlerin izlerini taşıdığı görülmüştür. Daha açık bir biçimde ifade edersek, pedofillerin, çocukluklarında istismara uğramış olmaları muhtemeldir. Çocukken, bu hali denetim etme yetisinden yoksun olmalarından, çocuklara cinsel saldırılarda bulunarak travmaları tekrardan yaşam sürdürmek isterler ve bunda usta olma hedefi taşırlar. Tam bir rol değişiklığı yaşamaları, onları üst düzeye çıkarır ve mağdur rolünde olmalarını engeller. Genel anlamda da, serebral disfonksiyon (beyindeki fonksiyonsizlik), travmatik gelişim, cinsel istekler ve çocuklara duyulan cinsel ilgi giderek bireyin sinir sisteminde yerleşik duruma gelir.

Beynin Rolü: Pedofil bireylerin beyinlerinde yapısal normal olmayan hallar bulunduğunu gösteren mühim kanıtlar mevcuttur. Beyin gelişimi esnasında meydana çıkan bu normal olmayan hallar belirli deneyimler ile -örneğin, çocukken istismara uğramak gibi- zihindeki konumunu alır. Pedofil bireylerin beyinlerindeki normal olmayan hallar; zorlanmaya, muhakeme zayıflığına ve tekrarlı düşüncelere sebep olabilir. Beyindeki bu normal olmayan hallar, erken nörogelişimsel bozulmalardan kaynaklanır4. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemi ve pozitron emisyon tomografisi taramaları (PET) kullanılarak, pedofil bireylerin beyinlerinde, frontal ve santral bölgelerde normal olmayan hallar bulunduğu belirlendi. Daha da özelleştirirsek, santral striyatumdaki gri maddede hacimsel azalma söz konusudur. Sonuç olarak da, beynin mükafat merkezleri, orbital frontal korteks ve beyincik, büyülenen kısımlardır5. Beyindeki bu bölgeler, alışkanlık davranışında mühim bir role sahiptir. Ödül merkezleri, mükafat sinyallerinin ve mükafat beklentisinin merkezi aracılarıdır. Striyatum ve orbito frontal korteks ise bu mükafat sistemlerini denetim eder. Sonuç olarak da, mükafat eksikliği karmaşası, kompülsif ve alışkanlık davranışlarında yer alan dopamin nörotransmisyonunu bozmaktadır. Frontotemporal fonksiyonsizlikten kaynaklı, pedofili, obsesif-kompülsif spektrum aralığına düşen psikiyatrik hastalıklarla benzer nöral karakteristikleri paylaşır. Bu dürtüsel hastalıklar; patolojik kumar, kleptomani ve hem de Tourette belirtisini da içerir. Bu iddia üstünde tartışmalar sürse de6, fizyolojik ve kalıtsal örtüşmelerin varlığına dair mühim kanıtlar mevcut. Yapılan çalışmalar, bilhassa frontostriyal devrelerdeki değişikliklerin, obsesif-kompülsif davranışa namacıyla olan mühim bir anormallik bulunduğunu göstermiştir. Pedofiller, dürtülerini denetim etme yeteneğinden yoksun oldukları amacıyla ideal olmayan davranmaya ve zayıf muhakemeye sahiptirler. Bu yapısal değişiklikler, pedofil birisi doğrulusunda sergilenen anti-sosyal davranışların esasını oluşturmaktadır. Pedofiller, tekrarlı düşüncelerle ve dürtülerle yüklü haldedirler. Sonuç olarak da, bu talepleri toplumsal olarak kabul edilemez olan ve hem de -bir vakitlar- yasadışı olan davranışlarla yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Çoğu pedofil, bu ahlâksız davranışlarından sonra utanç ve suçluluk ifade eder, zira nörolojik fonksiyon bozuklukları, duygularla değil muhakkak dürtülerle ilgilenir

Bir Tedavisi Var Mı? Birçok rahatsızlık ya da hastalık gibi, pedofilinin de tam bir tedavisi yoktur. Pedofili ile temaslı cinsel dürtüler hiçbir vakit kalıcı olarak kaybolmayabilir, bundan dolayı da günümüzdeki tedaviler de, diğer suçları önlemeye odaklanmaktadır. Pedofiller üstüne kapsamlı bir tetkik yürüten Yuli Grebchenko; pedofilinin yaşam boyu vakitn bir hastalık bulunduğunu, bundan dolayı da yaşam boyu vakitn bir tedavi vakitcinin uygulanması gerekliliğini belirtiyor8. Son yıllardaki incelemeler, psikoterapi ve farmakoterapinin, pedofili hastası birine en etkili tedaviyi sağlayacak şekilde birleştirilebileceğini meydana koyuyor9. Terapi, travmatik olayları, bilhassa de istismar eden birinin çocukluğunda olanları tartışmayı içerir. Terapi ayrıca, hastaların, çocuklara yönelik zararlı davranışlara girmeye teşvik eden halleri belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlemektedir. Pedofili amacıyla üç standart farmakoterapi tedavisi; seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), luteinize edici hormonu salgılatan hormon (LHRH) ve leuprolid asetat (LA) dır10. Bu farmakoterapi tedavileri, bedenin belirli hormon ve kimyasallarını amaç alır, fakat detaylı yan etkisi vardır. SSRI’lar daha az kuvvetli olaylarda etkilidir ve hastalar sık sık yalnızca cinsel yan etkilere maruz kalırlar11. Daha ciddi hallarda, LA, testosteron düzeyini, pedofili dürtülerle beraber aşırı derecede düşük düzeye düşürebilir. LA tedavisi biraz tehlikeli olmakla beraber, çok etkili bulunduğu bulunmuştur12. En yeni tedavi ilacı olan, LHRH ise görsel cinsel uyaranlara karşı sinirsel cevap vermeyi azaltır ve çok az yan tesire sahiptir13.

Günümüzde: Çoğu insan, pedofilinin toplumlarında ya da evlerinde var bulunduğunu inkar etmektedir. Bununla beraber, pedofiller, zor olan davranışlarını sürdürmeye uzun bir vakit de devam edeceklerdir. Bu şahıslar, detaylı dini örgütlenmelerde, vakıflarda, çocuklarla yakın temaslar kuran organizasyonlarda gönüllü olarak yer almaya ve potansiyel kurbanlarıyla iletişim kurabilmenin değişik yollarını aramaya devam edeceklerdir. Genellikle da, kendilerini, çocuklarla rahatlıkla iletişim kurabilecekleri konumlara yerleştirmektedirler. İnternet, bu manasıyla çocuklar üstünde avlanmanın ortak bir kısmı halina gelmiş halda. Bugün, hep daha çok çocuk, sosyal medya hesapları kullanmaya başlıyor. Sosyal medya, insanları birbirine bağlamaya yardımcı olmak amacıyla bir sosyal ağ vazifiyeti görmesine karşın, bireyin şahsi bilgilerini gösteren bir profil oluşturması, dolaylı olarak pedofillerin bir ileri kurbanını bulmalarına yardımcı olabilir. Pedofiller, daha sonra çocuklarla dost olabilir ve kurbanlarını düzmece bir itimat duygusuna yönlendirerek, tuzağa düşürür. Bazı pedofiller, diğerlarını –örneğin, bir sınıf dostını– taklit etme davranışı gösterebilirler. Bazıları da çocuklarla dostluk kurar ve toplantı saatleri ve yerleri düzenleyerek cinsel arzularını yerine getirebilirler.

Sonuç: Pedofili, çoğu altta yatan etkeni olan karmaşık bir hastalıktır. Bunlar, beynin gelişimindeki bozukluklardan, çocukken cinsel istismara uğrama ya da tecavüz gibi belirli travmatik deneyimlere kadar değişkenlik gösterir. Pedofili amacıyla net bir tedavi olmamasına karşın, bu hastalığa sahip bireylerin dürtü ve davranışlarını denetlemelerine yönelik önlemler alınabilir. Toplumun bu hastalığın ve günlük yaşamdaki yaygınlığının daha çok farkında olması gerekiyor. Çocuklarla meşgul olan herkes pedofili değildir, fakat pedofillerin yaşamın detaylı alanlarındaki uzantıları düşündüğümüzden çok daha çokdır.

Pedofili rahatsızlığı hakkında farklı bilgileri olan takipçilerimizin bu hastalık hakkındaki bilgilerini paylaşmaları faydalı olacaktır.

Pedofili ya da sübyancılık nedir,Pedofili nasıl anlaşılır,Pedofilinin tedavisi var mı?

admin hakkında 27089 makale
Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın