NEDİR,NEREDE,NASIL,KİMDİR

Rönesans nedir,Rönesansın nedenleri nelerdir,Rönesansın sonuçları hakkında bilgi

Rönesans nedir,Rönesansın nedenleri nelerdir,Rönesansın sonuçları hakkında bilgi

Rönesans nedir?

Rönesans nedir,Rönesansın nedenleri nelerdir,Rönesansın sonuçları hakkında bilgiRönesans kavramının açılımı: «Yeniden doğuş» manasına gelen Fransızca bir kelime olan rönesansın aslı «renaissance» diye yazılır. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da açılan bilim ve sanat çığırı bu adla anılır. Rönesans

Şu bir hakikattir ki dünya medeniyetinin bir dönüm noktası kabul edilen Rönesans Avrupalıların inançlarında, kanaat ve yaratışlarında köklü değişikliklere yol açmış, Avrupa ülkelerinin her alanda süratle ilerlemesini ve kalkınmasını sağlamıştır. Rönesans’ı hazırlayan sebeplerin başında matbaanın icadı; Türkler’in Bizans’ı fethetmesiyle, Avrupalılar’ın Doğu’ya gidecek yeni yollar aramaları ve yeni yeni ülkeler keşfetmeleri gelir.

Yeni ülkelerin bulunmasından sonra ticaretin gelişmesi, sanatçı ve bilginlerin iyi şartlar altında hayata imkânına kavuşmaları da Rönesans’ı hazırlayan başlıca sebepler arasındadır. Ortaçağ’da düşünürler ve sanatkarlar dünyayı geçici sayar, dünya yaşamına ehemmiyet vermezlerdi. Rönesans’ta bu kanaat tamamiyle bırakıldı, antik çağa, yani eski Yunan ve Roma fikrine bir dönüş oldu.

O devrin kanaat temelını ise yaşamı hakkıyla yaşam sürdürmek, eğlenmek teşkil ederdi. Onlara göre dünya, yaşam sürdürmek amacıyla var olmuştu. İşte bu kanaatlerle Ortaçağ’ın kuru düşünceinün kırılarak yeni ufuklara yönelmek, tüm Avrupa’nın yaşamına bambaşka bir yenilik ve görüş getirdi.

rönesans

Rönesans, evvelce İtalya’da başladı. 14. yüzyıldan devam edegelen yenileşme, 15. yüzyılda Bruneleschi, Donatello, Fra Angelico, Massacio, Giotta, L. della Robia gibi ressam ve heykelcilerle süratlendı.

Eski Yunan ve Romalılar’ın sanat düşüncei tekrardan canlandı ve «hümanizm» başlamış oldu. Yukarıda saydığımız sanatkarların yanı sıra, Ariosto, Tasso, Machiavelli gibi yazarlar Rönesans’ın düşünce öncülüğünü yaptılar. Nihayet Michelangelo, Rafaello, Tiziano, Veroneze İtalya’daki Rönesans sanatını en yüksek noktasına çıkardılar.Fransız Rönesans’ı İtalya’dan sonra başladı.

Fransız bilim adamları Eski Yunan ve Roma eserleri üstüne eğildiler. Bu eserlerin kötü bir dille Fransızca’ya oluşturulan tercümeleri üstünde tartışmalar oldu. Bu, bilimde tetkik ve eleştirmenin doğmasına yol açtı. College de France’nin kurulması hümanizm cereyanını tam manasıyla geliştirdi. 15. yüzyılda Villon, 16. yüzyılda Ronsard, Marot gibi şairler, Montaigne, Rabelais, Calvin gibi yazarlar yetişti.

Rönesans Almanya’da daha çok düşünce ve bilim bölümünde kendisini gösterdi. Bu da hümanizmin en çok Almanya’da gelişmesine yol açtı. İngiltere’de de 16. yüzyılda rönesans’ın büyük etkisi oldu. Rönesans’ın yanı sıra Almanya’da dinde ıslahatı temel tutan bir yenileşme hareketi de başladı. Luther’in öncülüğünde yürüyen bu hareket «Reform» diye anıldı. Luther kilisenin inşalar üstünde baskısını önlemek, kiliseyi Allah ile kul arasından çıkarmak istiyordu. Bu da insanların daha geniş kanaat sahibi olmalarını sağladı.
Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?

1. İtalya’nın Coğrafi konumu

2. İtalya’nın Ekonomik durumu

3. İtalya’nın Tarihsel durumu

4. İtalya’nın Siyasal durumu

5. İtalya’nın Dinsel nedenler
Rönesans’ın nedenleri nelerdir?

1. İtalya’da hümanistlerin, Eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri olan skolastik felsefeyi tesirsiz duruma getirmesi.

2. Matbaa ve kağıt üretiminin gelişmesi yardımıyla bilgi ve kanaatnin tabana yayılması.

3. Ticaretle zenginleşen Avrupa’da edebiyat ve sanattan hoşlanan ve bunları koruyan mesenler sınıfının meydana çıkışı.

4. İstanbul’un fethedilmesinin sonrasında birtakım Bizanslı bilginlerin İtalya’ya gitmesi.

5. Antik kültürün ( Eski Yunan kültürü ) incelenmesi.
Rönesans’ın neticeleri nelerdir?

1. Bilim ve teknik bölümünde ilerlemeler oldu.     Rönesans

2. Skolastik yani dogmatik kanaat yıkıldı; böylelikle özgür kanaat ve yeni sanat zihniyeti doğdu .

3. Tecrübe ve izlenim metodunun kullanılmaya başlamasıyla bilim ve teknoloji gelişti.

4. Kilise ve din adamlarına duyulan itimat azaldı böylelikle reform hareketlerine de zemin hazırlanmış oldu.
Rönesans dehemmiyetindeki yenilikler nelerdir?

Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanı sıra insan ve doğa sevgisini de yanında getirdi. Rönesansın öncüleri, sanat faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de ehemmiyet verdiler. Resim ve tasvir zihniyeti gelişti. Mimaride gotik tipi terk edilerek barok ve rokoko üslubu geliştirildi. Bu barok ve rokoko mimari yapıları çok kaba ve ihtişamlıydı bu yüzden Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü, yalınlık ve tabiilik olmuştur.

Yani kaba ve ihtişamlıktan daha çok yalınlık ve ölçülüğe, doğallığa yönelik sanat eserleri meydana çıkarmışlardır. İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa vakitte tüm Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat bölümünde gelişti.
Rönesans dehemmiyetindeki felsefi akımlar hangileridir?

1. Hümanizm(insancılık)

2. Platonizm (platonculuk)

3. Aristotelizm 8Aristoculuk)

4. Septisizm (şüphecilik)

5. Atomizm (Maddecelik)

6. Reformation 8Yenicilik)
Sözlükte “rönesans” ne manaya gelmektedir?

1. Avrupa’da ortaçağdan sonra hümanizmin etkisiyle meydana çıkan, classic ilkçağ kültürüne dayanarak ilerleyen bilim ve sanat akımı.
2. XV. yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra başka avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle meydana çıkan, classic İlk çağ kültür ve sanatına dayanarak ilerleyen bilim ve sanat akımı.

Rönesans nedir,Rönesansın nedenleri nelerdir,Rönesansın sonuçları hakkında bilgi

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/guzelbil/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420