NEDİR,NEREDE,NASIL,KİMDİR

Ciro nedir,Ciro ne demektir,Ciro hakkında bilgi ve açıklama

Ciro nedir,Ciro ne demektir,Ciro hakkında bilgi ve açıklama

Ciro Nedir?

Ciro kavramı ekonomik bir kavramdır. Peki ciro nedir ve ne için kullanılır? Şimdi bu kavramı örnekler ile açıklayalım. Ciro:Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usulü. Ciro sözcüğünün menşei, İtalyanca devir manasına gelen girare kelimesidir.  ciro

Ciro, senet, police, çek, konişmento (konşimento), makbuz senedi, ipotekli borç senedi gibi emre yazılı değerli evrakın, mülkiyet değiştirmesinde sarfedilen usuldür. Ciroyu senet emrine düzenlenen şahıs lehdar yapar. Ciro eden şahsa ciranta denir. Ciro edilen bireyin adı, ciro tarihi, ödeme emri yazılarak oluşturulan ciroya tam ciro, isim göstermeden sadece bir imza ile yapılabilen ciroya beyaz ciro adı verilir.

Ciro; nakil, teminat ve hak sahibini tespit olmak üzere üç tür fonksiyon ifa eder. Temliki, tevkili ve terhini ciro olmak üzere tipleri vardır.
Sözlükte “ciro” ne demek?  ciro

1. Bir ticaret senedinin, alacaklı doğrulusunda arka yüzüne imza atılarak başkasına devredilmesi.
Ciro sözcüğünün ingilizcesi

[Cirò] n. Cyrus, male first name
n. cyrus
n. endorsement, giro, indorsement, backing
Köken: İtalyanca
Ciro ne demek? (Ekonomi) ciro

Ciro nedir,Ciro ne demektir,Ciro hakkında bilgi ve açıklama(Endorsement) Kelime olarak İtalyanca “giro” dan gelir.

1. Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin başkasına devredilmesi amacıyla bunların arkasının imzalanması. Bir senedin devri amacıyla onun hamili doğrulusunda ciro ve teslim edilmesi gerekir. Ciro hususu Türk Ticaret Kanunu’ nda düzenlenmiştir (m. 593-602) Ciro, senedi devretmek isteyen hamilin senedin arkasını ya da ona eklenen bir kağıdı (alonj) devralacak bireyin adı yazılarak ya da yazılmadan imza etmesidir. Ciroya devralacak bireyin adı yazılırsa buna “tam ciro”, yazılmazsa buna da “beyaz ciro” denir. Ciro prosedürü yaparak senedi devreden şahsa Ciranta adı verilir ve bu bireyin “hamil” sıfatı kalkar. Tam ciro ile beyaz cironun, senedin devrinde yapılacak işlemler bakımından önemi vardır. Tam ciro ile senedi devralan şahıs, onu ya tam ya da beyaz ciro şeklinde devredebilir. Oysa senedi, beyaz ciro ile devralan kimse, dilerse senet üstünde hiçbir ciro prosedürü yapmadan, poliçeyi hamiline yazılı bir senetmiş gibi (Bkz. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak) yalnız teslim yolu ile başkasına devredebilir. Beyaz ciro ile senedi devralan şahıs onu dilerse beyaz ciro yaparak devredebilir. Alacağın devralana geçirilmesi hedefi güden ciro prosedürüne “temlik cirosu” adı verilir. Ciro prosedürü alacağın tahsiline yetki vermek ya da alacağı rehnetmek amacıyla de yapılabilir, fakat o takdirde bu amaçların ciroda ideal kelimelerle vurgulanması gerekir. Alacağın tahsiline yetki verme hedefi güden ciro prosedürüne “tahsil ciro”su, poliçedeki alacağı rehnetmek üzere oluşturulan ciro prosedürüne de “rehin cirosu” denir. Ciranta olarak yılda imza koyanlar, tıpkı Jjeşideciler gibi, poliçenin kabul edilmemesi ya da kabul edilip de ödenmemesi halinde senet hamiline karşı sorumludurlar. Diğer bir deyişle, ciranta senedin ödenmesine garanti vermiş olur, ciro hamiline emniyet sağlar. Bir senetteki ciroların adedi arttıkça senedin emniyeti de artar. Bedeli ödenmediği takdirde hamil, parayı keşideciden ya da cirantalardan isteyebilir. Bir ciranta parayı ödeyince hamilin yerine geçer, kendinden evvelce gelen cirantalarla keşideciden ödemeyi isteme hakkı kazanır.

2. Bir işletmenin belirli dönemdeki etkinlik hacmini saptamak hedefiyle da kullanılır. O takdirde ciro (turnover), işletmenin toplam satış adedinı ifade eder. Bu halde ciro, işletmenin döner sermaye tutarı ile devir adedinin çarpımına eşittir. CİZYE. Osmanlı İmparatorluğu’nda gayri müslim nüfusun ödediği bir vergidir. Resm-i çift ve öşür vergileri gibi Tımarlı Sipahiler vasıtasıyla toplanmaz. Bu vergi cizyedarlar vasıtasıyla direkt olarak devlet hazinesine giderdi. Baş Vergisi niteliğinde bir vergi idi. Gayrimüslim erkek hane reislerden alınıyordu. Gayri müslimlerin askerlik yapmamalarına karşılık olarak alman bir vergi halindeydı. cizye miktarı mükellefin mali haline göre farklılaştırılmıştı.

Ciro nedir,Ciro ne demektir,Ciro hakkında bilgi ve açıklama

Ziya Özcan

Bu sayfayı açmadaki amacım, Dağınık halde bulunan ve her kesime hitab eden bilgileri bir araya toplamaktır. Özellikle 5N1K soru ve cevaplarını doğru bir şekilde yansıtmaktır. Ayrıca başka bir amacım ise eğitimdeki eksiklikleri ve bilgi dünyasındaki yanlışlıkları gidermek. Ayrıca ilkokul ,ortaokul,lise kademelerinde hazırlanmış her türlü yazılı sorusu, test, konu anlatımı, etkinlik çalışmaları, zümreler, yıllık ders planı, günlük ders planı, deneme sınavları , ilkokuma harf grupları ve eğitim konusundaki tüm dosya ve materyal bankası oluşturmak için yola çıktık.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/guzelbil/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420